ประกาศตารางสอบชดเชย ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ประกาศ 7 มกราคม  2566
   รายชื่อผู้หมดเหตุผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 10 พฤศจิกายน  2565
   กำหนดวันดำเนินการสอบชดเชย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 24 กันยายน  2565
   รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโควตาแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 23 กันยายน  2565
   รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมสู่โรงเรียนน้อง ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 23 กันยายน  2565
   รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาครอบครัวศรีปทุม ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 23 กันยายน  2565
   รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาครอบครัวข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 23 กันยายน  2565
   รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 23 กันยายน  2565
   รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม  2565
   รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย(TCAS)ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 4 สิงหาคม  2565
   การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ประกาศ 14 กันยายน  2565
   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรม ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 8 กันยายน  2565
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 6 กันยายน  2565
   แจ้งวัน-เวลา และห้องสอบ ของรายวิชาที่ขอสอบชดเชย วันที่ประกาศ 27 สิงหาคม  2565
   ประกาศการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 6 สิงหาคม  2565
    รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา SPUC Portfolio 3D ประจําปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 15 มกราคม  2565
   รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักกีฬา ประจําปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม  2565
    รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม  2565
   กำหนดวันดำเนินการสอบชดเชย ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และ Early Birds ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 29 กรกฏาคม  2565
   ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 26 กรกฏาคม  2565
   ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษา) วันที่ประกาศ 23 กรกฏาคม  2565
   มาตรการการสอบภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 27 กรกฏาคม  2565
   การขอจัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 1 กรกฏาคม  2565
   การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 27 พฤษภาคม  2565
    การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา 2565 วันที่ประกาศ 18 พฤษภาคม  2565
   รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ประกาศ 5 มีนาคม  2565
   ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16 วันที่ประกาศ 5 มกราคม  2565
   ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 15 วันที่ประกาศ 3 มกราคม  2565
   รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน  2564
   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม  2564