ตารางเรียนนักศึกษา (กรณีมีวิชาเรียนตามแผนการเรียน)
 
ระดับ : ภาค : ปีการศึกษา :
เลือกสาขา :    รหัสชั้นปี :
คณะ
สาขา
รอบ
รหัสชั้นปี
ภาคที่เข้าศึกษา
รหัสตารางเรียน
หมายเหตุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
63
1
P01
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P01
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P01
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P01
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทียบโอนวันอาทิตย์
65
1
P01
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทียบโอนวันอาทิตย์
66
1
P01
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทียบโอนวันอาทิตย์
66
1
P02
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
63
1
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P02
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี (รอบเสาร์-อาทิตย์)
63
1
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี (รอบเสาร์-อาทิตย์)
63
2
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี (รอบเสาร์-อาทิตย์)
64
1
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี (รอบเสาร์-อาทิตย์)
64
2
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี (รอบเสาร์-อาทิตย์)
65
1
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี (รอบเสาร์-อาทิตย์)
66
1
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี เสาร์-อาทิตย์ (นักเรียนนายสิบตำรวจ)
64
1
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี เสาร์-อาทิตย์ (นักเรียนนายสิบตำรวจ)
64
2
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี เสาร์-อาทิตย์ (นักเรียนนายสิบตำรวจ)
65
1
P01
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตรี 4 ปี เสาร์-อาทิตย์ (นักเรียนนายสิบตำรวจ)
66
1
P01
นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P01
นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P02
นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P01
นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P02
นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P03
นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P01
นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P02
นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P03
นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อดิจิทัล เทียบโอนรอบปกติ
65
1
P01
นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อดิจิทัล เทียบโอนรอบปกติ
66
1
P01
นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อดิจิทัล เทียบโอนรอบปกติ
66
1
P02
บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจด้านการบิน ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
63
1
P01
บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจด้านการบิน ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P01
บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจด้านการบิน และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P01
บริหารธุรกิจ การตลาดดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
63
1
P01
บริหารธุรกิจ การตลาดดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P01
บริหารธุรกิจ การตลาดดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P01
บริหารธุรกิจ การตลาดดิจิทัล ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P01
บริหารธุรกิจ การตลาดดิจิทัล เทียบโอนรอบปกติ
65
1
P01
บริหารธุรกิจ การตลาดดิจิทัล เทียบโอนรอบปกติ
66
1
P01
บริหารธุรกิจ การตลาดดิจิทัล เทียบโอนวันอาทิตย์
65
1
P01
บริหารธุรกิจ การตลาดดิจิทัล เทียบโอนวันอาทิตย์
66
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
63
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P02
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P03
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ตรี 4 ปี วันอาทิตย์
63
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ตรี 4 ปี วันอาทิตย์
64
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ตรี 4 ปี วันอาทิตย์
65
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ตรี 4 ปี วันอาทิตย์
66
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ตรี 4 ปี วันอาทิตย์
66
1
P02
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ เทียบโอนรอบปกติ
65
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ เทียบโอนรอบปกติ
66
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ เทียบโอนวันอาทิตย์
65
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ เทียบโอนวันอาทิตย์
66
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ เทียบโอนวันอาทิตย์
66
1
P02
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เทียบโอนวันอาทิตย์
64
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เทียบโอนวันอาทิตย์
65
1
P01
บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เทียบโอนวันอาทิตย์
66
1
P01
บัญชี การบัญชี ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
63
1
P01
บัญชี การบัญชี ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P01
บัญชี การบัญชี ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P01
บัญชี การบัญชี ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P01
บัญชี การบัญชี เทียบโอนรอบปกติ
65
1
P01
บัญชี การบัญชี เทียบโอนรอบปกติ
66
1
P01
บัญชี การบัญชี เทียบโอนวันอาทิตย์
64
1
P01
บัญชี การบัญชี เทียบโอนวันอาทิตย์
64
1
P02
บัญชี การบัญชี เทียบโอนวันอาทิตย์
65
1
P01
บัญชี การบัญชี เทียบโอนวันอาทิตย์
65
1
P02
บัญชี การบัญชี เทียบโอนวันอาทิตย์
66
1
P01
บัญชี การบัญชี เทียบโอนวันอาทิตย์
66
1
P02
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
63
1
P01
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P01
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P02
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P01
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P02
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P01
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P02
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตรี 4 ปี วันอาทิตย์
63
1
P01
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตรี 4 ปี วันอาทิตย์
64
1
P01
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตรี 4 ปี วันอาทิตย์
65
1
P01
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตรี 4 ปี วันอาทิตย์
66
1
P01
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทียบโอนรอบปกติ
65
1
P01
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทียบโอนรอบปกติ
66
1
P01
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทียบโอนวันอาทิตย์
65
1
P01
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทียบโอนวันอาทิตย์
66
1
P01
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทียบโอนวันอาทิตย์
66
1
P02
ศิลปศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
63
1
P01
ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
63
1
P01
ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P01
ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P01
ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P01
ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P02
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
63
1
P01
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
64
1
P01
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P01
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
65
1
P02
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P01
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ตรี 4 ปี (รอบปกติ)
66
1
P02
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เทียบโอนวันอาทิตย์
64
1
P01
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เทียบโอนวันอาทิตย์
65
1
P01
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เทียบโอนวันอาทิตย์
66
1
P01