รายวิชาที่เปิดสอน
 

ระดับ : ภาค : ปีการศึกษา :
รหัสวิชา :      วัน :      
 
 
รหัสอาคารเรียน
อาคารเรียน
01
-
02
อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
03
อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
04
อาคารเรียนไทยบูรพา
05
อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
06
อาคารยิมเนเซี่ยม
   
*** ความหมายของรหัสกลุ่มผู้เรียน
001/01/51/1/P01
รหัสสาขา/รหัสหลักสูตร/รหัสชั้นปี/ภาคที่เข้า/รหัสแผนการเรียน
     
คณะ
สาขา
รหัสสาขา
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ
001
  การเงินการธนาคาร
002
  การตลาด
003
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
004
  การจัดการอุตสาหกรรม
005
  การจัดการลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
014
  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 020
  ธุรกิจระหว่างประเทศ 022
  การจัดการธุรกิจการบิน 027
  การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 029
  การตลาดดิจิทัล 030
  การจัดการธุรกิจด้านการบิน 031
  การจัดการธุรกิจด้านการบิน และสาขาการตลาดดิจิทัล 033
  การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ และสาขาการตลาดดิจิทัล 034
   
คณะบัญชี การบัญชี
006
   
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์
007
   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
008
  มัลติมีเดียแอนนิเมชั่น
015
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 016
  โมบาย เว็บแอพพลิเคชัน 017
  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 024
   
คณะนิเทศศาสตร์ การโฆษณา
009
  การประชาสัมพันธ์
010
  การออกแบบสื่อดิจิทัล
013
  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด 021
  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 023
  ศิลปะการแสดง 025
  ออกแบบสื่อสาร 026
  โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 028
   
คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
011
  การท่องเที่ยว
012
  การจัดการการท่องเที่ยว 018
  ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 019
  การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 032
   
     
หลักสูตร
รหัสหลักสูตร
 
หลักสูตร 4 ปี เช้า หรือ 4 ปี ปกติ
01
 
หลักสูตร 4 ปี ค่ำ หรือ 4 ปี เสาร์-อาทิตย์
02
 
หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์
03
 
หลักสูตร ต่อเนื่องค่ำ หรือ ต่อเนื่องเสาร์-อาทิตย์
04
 
หลักสูตร ต่อเนื่องวันอาทิตย์
05
 
หลักสูตร 4 ปี เสาร์-อาทิตย์ (นักเรียนนายสิบตำรวจ)
07
 
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
20
 
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
21
 
     
หลักสูตร 4 ปี ปกติ (เทียบโอน ปวส.)
T1
 
หลักสูตร 4 ปี เสาร์-อาทิตย์ (เทียบโอน ปวส.)
T2
 
หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (เทียบโอน ปวส.)
T3